Novéna ku cti sv. Kláry: Životná cesta - cesta života.

I. Narodená.     II. Rastúca.      III. Stretnutá.    IV. Rozhodná.    V. Skrytá.

VI. Jasná.       VII. Dôverujúca Bohu.      VIII. Modliaca sa.      IX. Vďačná.


Novéna ku cti sv. Kláry: Životná cesta - cesta života.

I. Narodená.
Ako sa život človeka vydarí nemôže nik predpovedať. Život každého človeka preto začína s tými istými predpokladmi: Je narodený do toho to sveta, do tejto doby. Je zverený tomuto svetu a tejto dobe – a naopak, svet a doba sú zverené jemu. Úspech sa ale v žiadnom prípade nebude dať merať podľa toho, ako ho vidí svet: Hlavnú úlohu nehrá zdravie, peniaze, sláva.
To nám jasne ukazuje i život sv. Kláry. Ako šľachtická dcéra bola bohatá, narodená do prepychu ako dieťa šťasteny. I jej meno tomu zodpovedá: Klára – jasná, žiarivá. Toto jej je vložené do vienka.
Počas svojho života sa naozaj touto „svetlou osobnosťou“ i stane, ale spôsobom, ktorý by nik neočakával. A práve ním sa stane svetlom, ktoré nezhasne, pretože siaha až do večnosti...

Pane, aj ja som zverený tomuto svetu – tu a teraz – a on mne. I mne si dal do vienka nejaké slovo, nejaké poslanie. Bol si prítomný, keď som bol stvorený. Bol si prítomný, keď som sa narodil. Vybral si pre mňa túto dobu. Prosím, pomôž mi, aby som v nej rozpoznal svoje miesto, svoju úlohu a výzvu. Pomôž mi ich naplniť. Amen.

Žalm 139/II.

Modlitba: Sv. Klára, ty si nič vo svojom živote neprenechala „náhode“. Bdelo a načúvajúc si dbala na znamenia doby a dala si na ne svojím životom láskyplnú odpoveď. Vypros všetkým, ktorí sú a boli prítomní na mojej životnej ceste a ktorí ju spoluutvárali Božie požehnanie, aby sme všetci boli ukrytí v bezpečí Tvojej vôle a ju i konali. Lebo Boh je dobrý, On je najväčšie dobro. Amen.

Naspäť nahor

Naspäť na "Klárinu stránku"


Podľa životopisu sv. Kláry podľa Thomasa z Čelana:

"Už skoro vstúpilo dievča Klára na svetlo. Žiadostivá po učení prijala z úst svojej matky základy viery. Skrze Ducha, ktorý ju vnútorne oduševňoval a formoval, prijala do seba Božie milostivé pôsobenie. Rada otvorila svoje dlane chudobným a pomáhala im v núdzi nadbytkom svojho domova. Nosila v sebe súcitné srdce, ktoré sa zmilovalo nad nešťastnými."

Dušou, duchom i telom sme ti podobní, Bože. Je dôležité ich rozlišovať, ale predsa tvoria jednotu. A tak je do nás od základu vložená viera. Ale na to, aby si sa nám priblížil, je treba iných ľudí, nejaké "ústa". Viera sa dáva ďalej veriacimi. A tak, ako ju smieme prijať, sme neskôr v úlohe ju podať ďalej. Ale to je veľmi ťažké! Sv. Klára začína svojimi rukami a otvára svoje srdce.

Žalm 34 A (Antiphonale 824)

Modlitba: Sv. Klára, aj ty si bola neskúsená a musela si sa učiť, ako sa Boh zjavuje: Skrze rodičov, učiteľov, skrze ľudí v núdzi, chudobných. Odvážila si sa konať prvé kroky, aby si sa tohoto Boha "dotkla" svojimi rukami a otvorila mu priestor vo svojom srdci. Pros za nás, aby sme sa i my učili stretávať sa s Bohom, dať mu priestor v našich životoch, aby sa cez nás daroval i iným: Skrze naše ústa, ruky, srdce. Amen.

Naspäť nahor

Naspäť na "Klárinu stránku"


Môžu to byť celkom malé situácie alebo i celkom obyčajní ľudia, ktorí v nás privedú niečo do pohybu. Na zvuk odpovedá rezonancia, ktorá môže ovplyvniť celý zvyšný život. Klára počuje o Františkovi, ktorý začal nový život. A František počuje o Kláre, ktorá je obľúbená medzi chudobnými. Stretnú sa navzájom a František hovorí z Klárinej duše. Majú tú istú lásku a našli tú istú cestu: Ježiša.

Stretli ho a nezostane len pri tom. Stretnutie rastie a zreje k odovzdanosti.

Bože, stvoril si nás smädnými: Smädnými po zmysle, po slove, po znamení, po spôsobe, akým môžeme dospieť k plnosti. „Nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe“. (Sv. Augustín). Aby sme sa mohli s Tebou stretnúť, musíš nám výjsť naproti. Konáš tak v malých situáciách, skrze jednoduchých ľudí...

Žalm 19 A

Modlitba. Sv. Klára, sotva si ako šľachtičná smela opustiť svoj domov, predsa prišla tá najdôležitejšia správa Tvojho života k Tebe. Dnes nie sme odrezaní – naopak, sme zaplavení informáciami, správami, slovami a obrazmi... Naša situácia sa podobá tej tvojej ako opačný extrém. Pros za nás, aby sme si všimli a nasledovali to správne. Aby sme našli to, čo sa nám stane životom. Aby nás stretol život. Amen.

Naspäť nahor

Naspäť na Klárinu stránku


Hneď od začiatku sa stavajú prekážky na Klárinej ceste. So všetkou odvahou a silou opúšťa svoj domov cez tzv. dvere smrti (cez ktoré boli z domu vynášaní len zomrelí). Jej rodina nedokáže prijať Klárino rozhodnutie a tak ju prenasledujú, hrozia jej, robia prísľuby a všetko, čo je v ľudských silách, aby ju pritiahli naspäť k sebe. Klára hľadá útočisko pri tom, ktorý už prebýva v jej vnútri, ktorý ju vyzval, áno, ku ktorému sa chce celkom prikloniť, utieka sa do ochrany oltára. A oddiaľ ju Ježiš vedie iste cez malú zastávku v S. Angelo di Panzo do San Damiána. Tu začal i František načúvať Božiemu volaniu a počúvnuť mu, tu ukotvuje Klára svoju dušu na pevné dno.

Pane Ježišu, spolu s Klárou chceme i my k Tebe prísť tak iste, a nechať sa Tebou viesť.
"Žatva je veľká... proste Pána žatvy, on Vás bohato obdaruje...", prisľúbil si nám. Pomôž nám zostať na ceste rozhodne, milujúc a verne. Amen.  


Žalm 91 A

Modlitba:
Sv Klára, ty krehké, Krista milujúce dievča; vo vernosti tvojmu presvedčeniu si sa odvážila na všetko, nechala si sa Ježišom viesť krôčik za krôčikom. Prosíme, posilňuj srdcia mladých žien, ktoré sú práve teraz na ceste hľadania, ktoré na teba hľadia a chcú vedieť, ako môžu žiť dnes svoje povolanie. Prosíme, sprevádzaj ich, priveď ich k Ježišovi. Amen.

Naspäť nahor

Naspäť na Klárinu stránku


Kto sa vyzná v rastlinách, vie: Potrebujú veľa času. Musia prejsť mnohými fázami: Klíčením v zemi, prienikom za svetlom, vytváraním rastliny, kvitnutím, nesením plodov, tvorbou semien, odumieraním. Sv. Klára nazýva seba samú „malá rastlinka - sadenička“. Je si vedomá toho, že po celý svoj život musí rásť – do tej osobnosti, na ktorú dostala predpoklady... Vie ale i to, že existuje niečo, čo jej rast presahuje. Jej cesta povolania, miesto, kde bola vysiata a kde sa môže stať plodnou, sa vyvíja do toho bodu, kedy svoj spôsob života dá ďalej – ako dobrú pôdu pre nový výsev.

Bože, Ty sám si rozsievač. Rastlinku sv. Kláry si stvoril krásne, ona svoj život zvládla majstrovsky. Bola plná dôvery v pôdu, ktorá sa jej zdala byť tou najlepšou: Pôdu chudoby, pokory a lásky. Rástla ticho, skrytá pred ľuďmi. Zrela k plnej kráse svojho vnútra.

Kant. Dtn 32,1-12

Modlitba: Sv. Klára. Uč nás trpezlivosti a vytrvalosti. Uč nás dôvere v našu cestu, ktorú sme si zvolili pre náš život, o ktorej sme si mysleli, že je pre nás tá najlepšia... Neformuje nás to, čo je viditeľné, čo má merateľnú hodnotu... Práve tie najjednoduchšie veci vo svojej pokore, chudobe a tichosti nás môžu preniknúť láskou. A ona je schopná viesť nás cez všetky „rastlinné fázy“ bez toho, aby sme ľutovali, bez strachu. Amen.

Naspäť nahor

Naspäť na Klárinu stránku.


Podľa životopisu sv. Kláry od Tomáša z Čelana:
„Zanedlho sa rozšírila povesť o Klárinej svätosti do okolitých oblastí a zo všetkých strán prúdili ľudia, aby ju navštívili. Mladé ženy sa ponáhľali podľa jej príkladu patriť Kristovi. Matka pozvala svoju dcéru, dcéra svoju matku k nasledovaniu, sestra k tomu povzbudila svoje sestry, teta svoje netere. Všetky horlivo túžili slúžiť Kristovi.“

Toľko rozruchu okolo sv. Kláry! Zdá sa, akoby narazila na zlatú žilu. Má obrovský úspech. Ale pritom zostáva Klára v pozadí – Ježiš je ten, ktorého dokáže sprostredkovať. Ježiš je ten, ktorý priťahuje, ktorý oduševňuje. Ježiš v zrkadlovom odblesku Klárinho života. Všetko, čo robí, ukazuje na Krista. Čo žije, mu dáva priestor. Čo hovorí, obdarúva jeho láskou.

Žalm 45 B

Ježiš, musia to byť vždy len svätí? Musia to byť svätí, ktorí dokážu druhých oduševniť pre to, čo je pre nich najcennejším a to i iným darovať? Musia to byť tieto jasné, žiarivé postavy, tí obzvlášť obdarovaní, tí neobyčajní?
Ty si sa predsa narodil v maštali, nie na nejakom špeciálnom mieste, ktoré by bolo na to ideálne. Prosíme, prijmi to, čo Ti dokážeme ponúknuť, my, ktorí sme skôr priemerní, žiarime len máličko. Vyžaruj i cez naše slabé svetlo, alebo len iskru. Si taký vzácny. Sv. Klára, oroduj za nás. 

Naspäť nahor

Naspäť na Klárinu stránku


V kláštore San Damiáno, kde žije Klára so svojimi sestrami, je často núdza. Raz chýba chlieb, raz olej, raz ohrozujú sestry nepriateľské trupy vojakov. Ale i iná núdza hrozí kláštoru a sestrám zánikom: Rímska kúria nie je nadšená Klárinym životným štýlom. Zdá sa jej príliš prísny, príliš nezaistený.

Ježiš, čo dalo Kláre také presvedčenie, čo ju nieslo, že dokázala prejsť cez všetky núdzové situácie bez strachu? Bola to jej dôvera v Boha. Bola si taká istá svojou cestou, bola taká istá, že je podľa vôle Božej, že je to jeho dar pre ňu, že mohla pevne dôverovať: A i to, či sa podarí je pevne ukryté v Božej dlani.

Žalm 23

Modlitba: Sv. Klára, ty nám ukazuješ, ako sa dá dôjsť k dôvere v Boha. Často chceme sami držať v ruke opraty. Neistota nás napĺňa strachom a tak hľadáme istoty. Ale je to beh bez konca, padanie do siete. Pomôž nám, aby sme našli tú správnu mieru odovzdanosti a ľahkosti, pomôž nám znova a znova dôverovať Bohu a spoľahnúť sa na to, že nás drží. Amen.

Naspäť nahor

Naspäť na Klárinu stránku.


Znamenie kríža sprevádza sv. Kláru dennodenne. Požehnáva ním chlieb, skôr, ako sa rozreže a rozdelí; požehnáva ním choré sestry, ktoré ozdravejú. Kríž zo San Damiána, ktorý raz ukázal cestu Františkovi, Klára rozjíma. Ježiš sa na ňu pozerá a ona zotrvá v tomto pohľade. Necháva Ježiša vniknúť do svojho vnútra a Ježiš ju láskou premieňa, takže Klára vyžaruje jeho dobrotu, miernosť, pokoru a darujúcu sa lásku.

Ježiš, modlitba je jednoduchá. Je to otvorený pohľad nášho vnútra smerom k tebe. V tebe zhliadneme, kým sme. Premenení v našu pravú bytosť sme schopní dať tebe i ľuďom okolo nás odpoveď lásky.

Žalm 92

Modlitba: Sv. Klára. Ty nám ukazuješ, ako sa môžeme modliť. Skrze tvoju modlitbu si sa tak priblížila Kristovi, že cez teba mohol uzdravovať ľudí. Pros za nás, aby i naša modlitba, o ktorú sa dennodenne radi snažíme, dosiahla ľudí ako Božia blízkosť. Oni veľmi dôverujú, že to zmôže. Amen.

Naspäť nahor

Späť na Klárinu stránku


Zo životopisu sv. Kláry podľa Tomáša z Čelana.
Obrátená k sebe samej oslovila Klára svoju vlastnú dušu takto: Choď s istotou , lebo máš dobrý sprievod. Choď, lebo ten, ktorý ťa stvoril, ťa posvätil. Neustále sa o teba staral, ako matka o svoje dieťa a miloval ťa nežnou láskou. Ty, Pane, buď pochválený za to, že si ma stvoril.“
Klára si sama dodáva odvahu v poslednej hodine svojho života. Musí sa odpútať. Ako často sme v živote postavení pred túto nutnosť: Odpútanie sa. Už v našom živote zažívame čiastky zomierania. Ale nezostáva to pri tom. Pri každom odpútaní sa sa stávame voľnými pre niečo nové. Preto je správnejšie: Odpútať sa a prijať. A prijať. Odpútať sa a prijať.

Žalm 30

Ježiš, ty sám si ten, ktorého môžeme očakávať. Na konci zostávaš vždy ty – ty si ten, ktorý nikdy celkom neodíde – ktorý je prítomný v každej situácii – v každom odpútaní sa, pretože si to sám prežil. Vďaka za tvoj život a za tvoje zomieranie. To berie samotu z našich čiastočných smrtí. Vďaka, že si pri nás.

Modlitba: Sv. Klára. Ty si si bola istá, že ťa Boh sprevádza a opatruje. Dokonca i v smrti si nebola opustená tým, na ktorého si nasmerovala celý svoj život. Pros za nás v hodinách odpútania sa a prijatia a vypros nás milosť dobrého sprievodu pri našom zomieraní. Amen.

Naspäť nahor

Naspäť na Klárinu stránku.Žalm 139 B

Pane, ty si stvoril moje útroby,
utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
všetky tvoje diela sú hodny obdivu
a ja to veľmi dobre viem.

Moje údy neboli utajené pred tebou,
keď som vznikal v skrytosti,
utkávaný v hlbinách zeme.
Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený,
a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni,
len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.
Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky
a ich počet aký je obrovský.
Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku;
a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.


Žalm 34 A

Pána chcem velebiť v každom čase,
moje ústa budú ho vždy chváliť.
V Pánovi sa bude chváliť moja duša;
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia.
Velebte so mnou Pána
a oslavujme jeho meno spoločne.

Hľadal som Pána a on ma vyslyšal
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
Na neho hľaďte a budete žiariť
a tvár vám nesčervenie hanbou.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.
Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných
a vyslobodí ich.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
Vy, jeho svätí, bojte sa Pána,
veď bohabojní núdzu nemajú.


Žalm 19 A

Nebesia rozprávajú o sláve Boha
a obloha hlása dielo jeho rúk.
Deň dňu o tom podáva správu
a noc noci to dáva na známosť.

Nie sú to slová, nie je to reč,
ktorá by sa nedala počuť.
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas
a ich slová až po končiny sveta.

Tam hore vybudoval stan pre slnko
a ono z neho vychádza sťa ženích zo svojej komnaty
a raduje sa ako bežec pred veľkými pretekmi.
Na jednom kraji neba sa vynára
a uberá sa k druhému;
pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže.

Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu.
Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.


Žalm 91 (úryvky)

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: „Ty si moje útočište
a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru.
Svojimi krídlami ťa zacloní
a uchýliš sa pod jeho perute.
Jeho pravda je štítom a pancierom,
nebudeš sa báť nočnej hrôzy,
ani šípu letiaceho vo dne,
ani moru, čo sa tmou zakráda,
ani nákazy, čo pustoší na poludnie.
Lebo tvojím útočišťom je Pán,
za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.
Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho,
lebo pozná moje meno.
Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším
a budem pri ňom v súžení,
zachránim ho i oslávim.
Obdarím ho dlhým životom
a ukážem mu svoju spásu.


Kant. Dtn 32,1-12

Nebesá, čujte, rozprávať budem,
zem nech načúva slovám mojich úst!
Nech spŕcha ako dážď moje učenie,
nech kvapká sťa rosa moja výrečnosť; ako dážď na zeleň,
sťa kvapky na trávnik.
Lebo budem hlásať Pánovo meno:
pripravte oslavu nášmu Pánovi!
Skalou je: dokonalé je jeho dielo,
lebo všetky jeho cesty sú spravodlivé.
Boh je verný a bez neprávosti,
spravodlivý je a priamy.
Pánovým podielom je jeho ľud,
Jakub je údelom jeho dedičstva.
Ujal sa ho a dával naň pozor,
striehol ho ako zrenicu oka.
Jak orol zobúdza svoje hniezdo,
krúži nad svojimi mláďatami,
tak rozpäl svoje krídla, chytil ho,
niesol ho na svojich perutiach.
Pán sám ho viedol,
nijaký cudzí boh nebol mu na pomoc
.


Žalm 45 B

Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, zabudni na svoj ľud
a na dom svojhosvojho otca.
Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou;
on je tvoj Pán, vzdaj mu poklonu.
Dcéry z Týru ti prinesú dary
a o tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.
veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri, jej odevom sú zlaté tkanivá.
V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi;
za ňou ti privádzajú panny, jej družice.
Sprevádza ich jasot radostný,
tak vstupujú do kráľovského paláca.
Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia;
urobíš ich kniežatami nad celou zemou.
Na tvoje meno budem pamätať
vo všetkých pokoleniach.
Preto ťa národy budú velebiť navždy a na veky vekov.


Žalm 23

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,
dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu.
I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.
Prestieraš mi stôl
pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu
a kalich mi napĺňaš až po okraj.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní.


Žalm 92

Dobre je oslavovať Pána
a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;
za rána zvestovať tvoju dobrotu
a tvoju vernosť celú noc
na desaťstrunovej harfe a na lutne, spevom a citarou.
Lebo tvoje počínanie, Pane,
ma napĺňa radosťou
a plesám nad dielami tvojich rúk.
Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane,
a aké hlboké tvoje myšlienky!
Spravodlivý sťa palma zakvitne
a vyrastie sťa céder z Libanonu.
Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom,
v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať. Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti; a tak zvestujú, že Pán je spravodlivý a neprávosti v ňom niet.


Žalm 30

Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil,
aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.
Pane, Bože môj, k tebe somvolal
a ty si ma uzdravil.
Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, navrátil si mi život,
aby som nezostúpil do hrobu.
Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí,
vzdávajte vďaky jeho menu svätému.
Lebo len chvíľku trvá jeho hnev,
ale celý život jeho láskavosť.
Podvečer je nám hosťom plač
a radosť nad ránom.
Môj nárek si obrátil na tanec,
roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal,
aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy.
Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť.