04.10.2017 13:20 Age: 1 yrs

Slávnosť sv. Františka


Pred viac ako 800 rokmi nám bol darovaný

sv. František,

ikona zasľúbenia:


„Blažení čistého srdca,

lebo oni uvidia Boha.“


Vzdávajúc sa vlastného hľadania, vnímania, chápania

sa nechal úplne uchopiť Bohom.

A tak rástol do výšky i do hĺbky

pravého človečenstva.


Blažené sme,

že máme takého rehoľného Otca

- teraz v našom čase -.

Kiežby sme jeho príklad a jeho regulu, jeho lásku a utrpenie

nezapreli a nerozriedili.


Boh sám ho tým obdaroval

a prosí skrze neho:


„A tak choďte - a ako ste počuli,

tak konajte!“ (Legenda troch spoločníkov)