Jedotlivé kroky formácie

Doba od prvého kontaktu po definitívnu voľbu tejto životnej cesty je skúšobná doba, ktorá slúži k tomu, spoznať či ma Boh skutočne povolal stať sa klariskou - a či sa ja ako klariska chcem darovať Bohu a ľuďom. Tento čas trvá dokopy 6-9 rokov, podľa toho, koľko času potrebujem na jednotlivé kroky vo formácii. Každý krok má svoje vlastné ťažisko, svoj cieľ a svoju úlohu v skúšobnej dobe. Počas týchto krokov ma odborne sprevádza duchovne i ľudsky jedna zo sestier.


Ako záujemkyňa sa zaoberám otázkou či sa naozaj môžem stať rehoľnou sestrou, a ktorý spôsob rehoľného života sa najviac pre mňa, moje talenty a moje osobné povolanie hodí. Kontakt a cesta hľadania prebiehajú cez e-maily alebo návštevy, cez rozhovor, alebo cez niekoľkodňové spolužitie v našom spoločenstve.


Kandidatúra začína vtedy, keď sa ujasní, že inklinujem ku kontemplatívnemu povolaniu v spoločenstve klarisiek. Ako kandidátka rádu klarisiek hľadám spolu s mojou sprievodkyňou to správne miesto pre moje povolanie. Dôležité je nájsť odpovede na dve otázky: Kam? a Kedy? Boh povoláva do konkrétneho spoločenstva. A aj keď my klarisky žijeme podobne, má každé spoločenstvo svoj osobný ráz, svoj individuálny profil.


Postulát začína zväčša vstupom do spoločenstva, ale niekedy je dobré v kandidatúre pokračovať i po vstupe. Toto obdobie môže byť časovo neobmedzené, pričom postulát trvá maximálne 1,5 roka. Postulátom sa začína vlastný čas probácie (formácie). Ako postulantka žijem už život klarisky, ale nezáväzne a slobodne, spoločenstvo kedykoľvek opustiť. V postuláte ide predovšetkým o to, prispôsobiť sa dennému programu a dennodennému životu klarisiek, mmožstvu modlitby. Preskúšavam sa či som schopná tohto života, či moje fyzické a psychické sily stačia k tejto forme života. Aj spoločenstvo hrá v skúšobnej dobe veľmi dôležitú úlohu: Poznáva spolu so mnou, či je to tá správna cesta pre mňa. Sprevádza ma bdelo na mojej ceste.


Noviciát sa začína obliečkou - dostávam rehoľné rúcho a rehoľné meno. Táto vonkajšia premena je prípravou na to, čo sa má udiať v mojom vnútri: Zakorenenie môjho srdca do povolania klarisky. V noviciáte sa sústredim už na svoje vnútro. Ja sama sa skúšam či môžem viesť duchovný život, či dokážem vstúpiť do hĺbky vzťahu s Bohom a či mám predpoklady žiť dobre v malom, úzkom spoločenstve. Nie je dôležité či to všetko už dobre ovládam, ale či v tom môžem rásť a som schopná sa tomu učiť, či rastie moja láska k Bohu a k ľuďom. Tak sa i vyjasňuje či je to naozaj moje povolanie, a teda či nečerpám na tejto ceste len z mojich daností, ale či je to i mojou úlohou, či je to niečo, čo mám žiť.
Toto všetko potrebuje čas, preto trvá noviciát 2-4 roky. Počas noviciátu môžem tiež slobodne formáciu kedykoľvek ukončiť a zvoliť si inú životnú cestu.


Juniorát je čas, v ktorom sa učím byť samostatnou. Intenzívne sprevádzanie ustupuje do úzadia. Pri skladaní dočasných sľuboch na tri roky hovorím svoje prvé vážne "Áno". V junioráte už som klariskou, ako taká vystupujem za seba i za celé spoločenstvo. Väčšinou prevezmem v tomto čase podľa mojich darov a schopností i zodpovedné úlohy v komunite. V junioráte si kladiem otázku či toto povolanie naozaj chcem žiť. Či je to naozaj mojou najhlbšou túžbou a nie len niečo, čo ma nadchlo, no nezapustilo hlbšie korene. Vôľa musí byť úplne slobodná, pretože len v slobode sa môžem niečomu zaviazať.


Večnými sľubmi sa viažem na rád a na konkrétne spoločenstvo. Stávam sa profesnou sestrou. Táto naviazanosť mi dáva voľný priestor, v ktorom môžem žiť to, čo mi úplne zodpovedá. Smiem byť klariskou a tak patriť ku všetkým tým, ktoré touto cestou šli predo mnou a ňou pôjdu po mne. Sv. Klára myslela vždy nadčasovo, ako nám to dokazujú jej spisy. A tak patrím k veľkej rodine, som súčasťou veľkého diela, ktoré Boh v každom čase viedol, sprevádzal a žehnal. Pohľad ponad momentálnu situáciu ma posilňuje a učí ma veľkosti, vernosti a statočnosti. A sú to predovšetkým i životné skúsenosti mojich starších spolusestier, ktoré posilňujú moju dôveru v Božie vedenie a riadenie.

"Keď Ježiš niečo začal, povedie to i ďalej. Musíme kráčať ďalej." Sr. Fidelis