azylové právo
acronym of:Co je dnes známe ako štátna pomoc, ponúkala v minulosti cirkev. Azyl si vyprosil každý, kto sa dotkol v azylom privilegovam kostole oltára. Azyl trval zvycajne 2 týždne.
Bohu a ľuďom slúžiť v tichu
acronym of:Kde všetko koncí, každá reálna blízkost´, kontakt, hudba a slovo, tam zacína ticho. Tam chce Boh s clovekom zdielat´svoju blízkost´. Vchádzame do tohto priestoru ticha, aby tak bolo Boha možné v nás pocut´, zažit´, aby mohol byt´ blízko - nám i všetkým...
exkomunikáciou
acronym of:Vylúčenie z katolíckej cirkvi. Exkomunikovaní museli spravidla jeden rok konat pokánie (casto i putovat do Santiaga de Compostella). Potom mohli byt znova slávnostne prijatí do spolocenstva cirkvi.
Favaroneho
acronym of:Favarone je meno Klárinho otca, Offreduccio jej starého otca
forma vivendi
definition:Pretože ste sa z Božieho vnuknutia stali dcérami a služobnicami najvyššieho zvrchovaného Kráľa, nebeského Otca, a zasľúbili ste sa Duchu Svätému, zvoliac si život podľa dokonalosti svätého evanjelia, chcem a sľubujem za seba i za svoji

... že sa budem o vás svedomito starať tak ako o nich a s osobitnou starostlivosťou. Toto je vlastná prarehoľa pre chudobné sestry sv. Kláry, ktorú František napísal krátko po ich usídlení sa v kláštore San Damiano (1212). Sv. Klára ju i zaradila do svojej vlastnej regule, kde píše: "Keď potom blahoslavený otec videl, že sa vôbec nebojíme chudoby, práce, protivenstva, ponižovania a pohŕdania zo strany sveta, ba že to považujeme za veľké potešenie, pohnutý súcitom nám navrhol spôsob života (forma vivendi), a to takto..." Forma vivendi je teda najstarším textom pre klarisky.

Gal 3,27
definition:Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.
Hnutia chudoby
acronym of:Na prielome 12.-13. storocia zacali stovky ľudí v Talianksu dobrovoľne žiť v chudobe, odopieraní si a v samote. Títo dobrovoľní kajúcnici pochádzali zo všetkých sociálnych vrstiev... (Viac k tomu - klikni na slovo)

Na prielome 12.-13. storocia začali stovky ľudí v Talianksu dobrovoľne žiť; v chudobe, odopieraní si a v samote. Títo dobrovoľní kajúcnici pochádzali zo všetkých sociálnych vrstiev. V horách na hranicných územiach Toskánska a Umbrie viedli títo obrátenci pustovnícky život, buď jednotlivo, alebo v pustovníckych spolocenstvách. Tradícia týchto hnutí kajúcnikov sa dá sledovať do 11. storocia. Co vtedy bolo len záležitosťou mníchov, stalo sa v priebehu neskoršieho 12. a zacínajúceho sa 13. storocia náboženským ideálom mnohých laikov.

Kontemplatívny rád
acronym of:Spolocenstvo, ktoré sa venuje modlitbe a práci, táto sa ale neuskutocnuje mimo kláštora. Náš rád je ústretový k ludom, slúži modlitbou, spolunesie starosti ludí, preto sú kláštory klarisiek prevažne v mestách.
Konštitúcie
acronym of:Výklad k jednotlivým bodom Regule. Regula ostáva vždy pôvodná, konštitúcie sa čas od času obnovujú - prispôsobujú dobe.
Milovať Krista
acronym of:Miluj toho celou svojou odovzdanostou, ktorý sa odovzdal za Teba... Píše sv. Klára. Kristus je základ a dôvod nášho povolania - a naše povolanie je odpovedou na jeho lásku.
Modlitba ako spôsob života
acronym of:"Modlite sa bez prestania" píše sv. Pavol (1.Sol 5,17). To sa podarí, ked´ Bohu jednoducho darujeme náš život a co ho naplna. Znamená to tiež, byt´ pren transparentnými, otvorenými a nechat´sa ním naplnit´, nechat´ ho cez nás pôsobit´.
Nasledovať Krista
acronym of:znamená vo františkánskom duchu: Kristovu chudobu na nás samých prijat´, Kristovu chudobu v službe ludom napodobnovat´, Kristovou chudobou v utrpení na jeho lásku odpovedat´. Zjednotit´ sa s ním v každodennej modlitbe a práci.
Porciunkula
acronym of:Malý kostolík v doline pod mestom Assisi. Prvé miesto františkánskeho hnutia. Okolo tohto kostolíka si bratia postavili slamené chatrče, v ktorých bývali. Toto miesto bolo sv. Františkovi také sväté, že napomenul bratov, ak by ich niekto... (klikni)

...vyhnal cez dvere, majú sa sem vrátiť oknom. Aj povolanie sv. Kláry tu malo svoj počiatok - sv. František ju tu prijal do stavu kajúcnikov tým, že jej ostrihal vlasy a obliekol do biednej tuniky. Dnes je nad Porciunkulou postavená bazilika Santa Maria degli Angeli (sv. Mária Anjelská) a okolo nej rastie nová mestská časť rovnakého mena, patriaca k mestu Assisi.

Povzbudenie
acronym of:Počujte, chudobné, Pánom povolané, ktoré ste z rozličných strán a krajín zhromaždené: žite vždy v pravde, aby ste zomreli v poslušnosti. Nehľaďte na život vonku, lebo ten z Ducha je lepší. Ja vás prosím s veľkou láskou, aby ste s

...almužny, ktoré vám Pán dáva. Tie, ktoré sužuje choroba, aj ostatné, ktoré sa o ne staráte, všetky to znášajte v pokoji, veď draho predáte túto námahu, lebo každá bude kráľovnou v nebi korunovanou s Pannou Máriou.

Proces svätorecenia
acronym of:Svätorecenie (kanonizácia; z gréckeho kanőn „pravidlo“) je v rímsko-katolíckej cirkvi cirkevnoprávny proces ...(cítaj dalej kliknutím na slovo)

...skrz ktorý pápež po zodpovedajúcej skúšobnej procedúre vyhlási, že sa určitý zomrelý môže označovať ako svätý a ako taký má byť i uctievaný. Podmienkou je mučenníctvo, alebo výslovné vynikanie v cnostiach, ako tiež (v prípade, že dotyčný nezomrel mučenníckou smrťou) dôkaz nejakého zázraku. Proces svätorečenia sv. Kláry je najstarším dokumentom o jej živote. Latinský originál sa ešte nenašiel, ale aspoň jeho preklad do Umricko-talianskeho dialektu z 15. storočia. V roku 1920 bol tento preklad objavený a zverejnený. Proces začal 24. Novembra 1253 - už 3 mesiace po smrti sv. Kláry. Blahorečením alebo svätorečením vyhlasuje cirkev svoju dôveru, že dotyčný človek už dosiahol dokonalosť a že je už v Nebi pri Bohu. Tým má blaho- a svätorečenie i liturgický význam, čo znamená, že sa už nemodlíme za tohoto zomrelého, ale spolu s ním a môžeme i prosiť i o jeho príhovor u Boha. Svätý je podľa apoštola Pavla i každý pokrstený - tu nie z dôvodu nejakej obzvláštnej milosti a morálne svätého života, ale z dôvodu včlenenia sa do Ježišovho vzťahu s Bohom skrze samotný krst. Jedná sa teda o dva rozličné aspekty svätosti.

Románskeho slohu
definition:Prvá epocha stredovekého umenia, ktorá obsiahla celú Európu. Zacína okolo r. 1000 a koncí až okolo stredu 13. storocia neskorou romanikou v Nemeciu a v Taliansku.


Rozjímavý rád
acronym of:pozri: Kontemplatívny rád.
Sao Paulo
acronym of:Opátstvo sestier Benediktíniek vzdialené asi hodinu pešej chôdze od Porciunkuly. Dnes stojí už len kláštorný kostol, pozemok je prestavaný ako cintorín.
spisoch sv. Kláry
acronym of:Tu patria: štyri listy sv. Kláry Anežke Ceskej, Regula sv. Kláry, Testament sv. Kláry a požehnanie sv. Kláry.
Stať sa klariskou
acronym of:Každá sestra má svoje osobné povolanie, ktoré smie žit´v rámci nášho rádu. Je to akoby katedrála: Stlpy a klenba sú formou nášho spolocného povolania, steny sú postavené zo živých kamenov sestier.
Stať sa kontemplatívnym človekom
acronym of:Všimni si Ježiša - bud´pozorná. Pozeraj presne - pozoruj. Zahlad´sa - nechaj sa ním oslovit´. Zjednot´sa s ním v nesmiernej túžbe - kontempluj... Tak to popisuje sv. Klára ;-)
Stať sa rehoľníčkou
acronym of:Byt´ clenkou spolocenstva znamená, darovat´ sa Kristovi v konkrétnom reholnom spolocenstve, ktoré žije svoju charizmu. Táto charizma by mala byt´ blízka môjmu vnútru. Nic nelámat´ cez koleno! ;-) (Prosím o porozumenie, mäkké c,d,l,n,t sa nezobrazia všade)
Stať sa viac milujúcim človekom
acronym of:Milujte sa navzájom Kristovou láskou, prejavujte skustkami navonok lásku, ktorú máte vo vnútri, aby sestry, pohnuté týmto príkladom, neustále rástli v láske k Bohu i vo vzájomnej láske (z testamentu sv. Kláry)
Svätom Písme
definition:V case života sv. Kláry neexistovali žiadne kompletné vydania Biblie. Jednalo sa o nieco ako Misále (knihy používané kňazom pri sv. omši) a lekcionáre s biblickými cítaniami na nedele a liturgické slávnosti.
Tomáš z Čelana
acronym of:Pravdepodobne prvý biograf sv. Kláry. Pri príležitosti procesu svätorecenia sv. Kláry 15. Augusta 1255 vydal pápež Alexander IV. poverenie napísať legendu života novej svätej. predpokladá sa, že dielo bolo hotové už v r. 1256.

Pravdepodobne prvý biograf sv. Kláry. Pri príležitosti procesu svätorecenia sv. Kláry 15. Augusta 1255 vydal pápež Alexander IV. poverenie napísať legendu života novej svätej. predpokladá sa, že dielo bolo hotové už v r. 1256.

vonkajšia sestra
definition:Už sv. Klára spomína vo svojich spisoch "Mimo kláštora slúžiace sestry". Táto tradícia prežila až po dnešok a prevádza sa rozličnými spôsobmi... (Čítaj vias - klikni sem)

Prísne klauzúrové predpisy (sestry nesmú kláštor nikdy opustiť) platili už počas života sv. Kláry. Pápež Innocent III. chcel písnou organizáciou ženských spoločenstiev priniesť poriadok a prehľad v čase veľmi bujnejúcich nových spoločenstiev, ktoré sa snažili navrátiť sa k idálu chudoby a evanjelia. Aby sa táto klauzúra dala i dodržať, muselo sa určiť niekoľko sestier, ktoré vykonávali služby mimo klauzúry a mimo kláštore (vrátnica, zaobstarávanie potrebných vecí a pod). Tieto tzv. vonkajšie sestry neskladali sľub klauzúry. Časom sa táto forma osvedčila ako osobitné povolanie, avšak v niektorých oblastiach a v niektorých epochách sa i zvrátila: vytvorilo sa spoločenstvo v spoločenstve. Toto rozdelenie sa zosilnilo hlavne po reformách observancie v 16.-17. storočí. Vonkajšie sestry nemali okrem jedného roka noviciátu, ktorý museli stráviť v klauzúre, nijaký kontakt s klauzúrovými sestrami a naopak - neexistoval kontakt klauzúrových sestier s vonkajšími. Iba matka predstavená, ktorá viedla obe spoločenstvá, mala k vonkajším sestrám prístup a kontakt. Druhý Vatikánsky koncil zvolal k obnove rehoľného života a zrušil toto prísne delenie, pričom zostalo povolanie k vonkajšej sestre i naďalej zakotvené v našich konštitúciách (vysvetlenia k reguli). Dnes chápeme povolanie k službe na "otvorenej strane kláštora" ako presne také osobitné a jedinečné povolanie, ako je i povolanie stať sa klauzúrovou sestrou. Okrem rozdielu, že vonkajšie sestry neskľubujú klauzru a nemôžu byť zvolené do vedenia kláštora, sú bez výnimky plne integrované do kláštorného spoločenstva. Okrem toho smú raz do roka navštíviť na niekoľko dní príbuzných a smú sa i zúčastňovať nach cirkevných podujatiach a pod. Obe povolania sa navzájom dopĺňajú, slúžia si a darujú si jedno druhému ten priestor, v ktorom každé ako také môže byť žité s rozhodnosťou a autenticky.

vonkajšie sestry
definition:Už sv. Klára spomína vo svojich spisoch "Mimo kláštora slúžiace sestry". Táto tradícia prežila až po dnešok a prevádza sa rozličnými spôsobmi... (Čítaj vias - klikni sem)

Prísne klauzúrové predpisy (sestry nesmú kláštor nikdy opustiť) platili už počas života sv. Kláry. Pápež Innocent III. chcel písnou organizáciou ženských spoločenstiev priniesť poriadok a prehľad v čase veľmi bujnejúcich nových spoločenstiev, ktoré sa snažili navrátiť sa k idálu chudoby a evanjelia. Aby sa táto klauzúra dala i dodržať, muselo sa určiť niekoľko sestier, ktoré vykonávali služby mimo klauzúry a mimo kláštore (vrátnica, zaobstarávanie potrebných vecí a pod). Tieto tzv. vonkajšie sestry neskladali sľub klauzúry. Časom sa táto forma osvedčila ako osobitné povolanie, avšak v niektorých oblastiach a v niektorých epochách sa i zvrátila: vytvorilo sa spoločenstvo v spoločenstve. Toto rozdelenie sa zosilnilo hlavne po reformách observancie v 16.-17. storočí. Vonkajšie sestry nemali okrem jedného roka noviciátu, ktorý museli stráviť v klauzúre, nijaký kontakt s klauzúrovými sestrami a naopak - neexistoval kontakt klauzúrových sestier s vonkajšími. Iba matka predstavená, ktorá viedla obe spoločenstvá, mala k vonkajším sestrám prístup a kontakt. Druhý Vatikánsky koncil zvolal k obnove rehoľného života a zrušil toto prísne delenie, pričom zostalo povolanie k vonkajšej sestre i naďalej zakotvené v našich konštitúciách (vysvetlenia k reguli). Dnes chápeme povolanie k službe na "otvorenej strane kláštora" ako presne také osobitné a jedinečné povolanie, ako je i povolanie stať sa klauzúrovou sestrou. Okrem rozdielu, že vonkajšie sestry neskľubujú klauzru a nemôžu byť zvolené do vedenia kláštora, sú bez výnimky plne integrované do kláštorného spoločenstva. Okrem toho smú raz do roka navštíviť na niekoľko dní príbuzných a smú sa i zúčastňovať nach cirkevných podujatiach a pod. Obe povolania sa navzájom dopĺňajú, slúžia si a darujú si jedno druhému ten priestor, v ktorom každé ako také môže byť žité s rozhodnosťou a autenticky.

Žiť kontemplatívne
acronym of:Boh smie ku mne príst´. Som mu otvorená, som jednoducho pred ním, transparentná a predsa úplne konkrétna, taká, aká som. Boh naplní priestor mojej duše a tak pôsobí do sveta. Boh potrebuje spolumilujúcich, aby mohol prichádzat´do sveta :-)
Žiť v spoločenstve
acronym of:Každá z nás je osobne povolaná a tak stavia milost´povolania i na našej povahe. Nemusíme byt´všetky z rovnakého cesta - a ani nemôžeme... A tak tu v malom žijeme rôznorodost´v jednote, o ktorú sa duchovne usilujeme :-)