Advent

Nový cirkevný rok, prvý adventný týždeň, začína slávnosťou očakávania narodenia Krista. Otec nám chce znova darovať Ježiša, znova ísť spolu s nami počas nasledujúceho roka. Sv. Augustín píše: "Predtým, ako Mária prijala Slovo telesne, prijala ho v Duchu". Bola telom i dušou naplnená Ježišom. Myslela na neho, očakávala ho, lebo milovala Boha. Jej oči hľadeli viac do vnútra, ako na vonok, lebo vo svojom vnútri ukrývala poklad, svoje tajomstvo, ktoré ju uvádzalo do mlčanlivého úžasu.

A tak smieme i my, prijímajúc Krista vo svätom prijímaní, prijímať ho i duchovne, myslieť na neho, hľadieť na neho, hľadať k nemu živý vzťah. Pri ňom môžeme kľačať alebo plakať alebo vyjadriť svoje ťažkosti bez strachu. Ježiš prichádza ako baránok Boží, ostáva ním aj ako dospelý človek. V jeho tichej blízkosti nás premieňa milosť, ktorú prijímame v sviatostiach. Jeho svetlo preniká do nášho srdca a uzdravuje nás tam, kde ešte stále trpíme životnými ranami - alebo mu predkladáme utrpenie iných ľudí...

Požehnaný Advent!Hľadaj